Gebruikersvoorwaarden Webshop Heroes

Wat is “Webshop Heroes”

Webshop Heroes is een website waarop webwinkeliers en andere geïnteresseerden zogenaamde Lessen kunnen volgen op het gebied van e-commerce. Aangesloten partijen (Kennispartners) kunnen via de Lessen hun expertise aan webwinkeliers tonen. Webshop Heroes is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24414454. De overige contact- en bedrijfsgegevens vind je onderaan deze voorwaarden.

Je sluit in beginsel geen overeenkomst met Webshop Heroes via de website www.webshopheroes.com en aanverwante websites (hierna Website). Wel kun je, indien je wenst met de Kennispartners in contact komen, als je interesse hebt in meer informatie of in hun dienstverlening. Webshop Heroes biedt enkel de mogelijkheid om beide partijen samen te brengen en staat buiten de relatie tussen jou als Gebruiker van de Website en de Kennispartner. Daarnaast is Website een informatiebron voor webwinkeliers.

Dit document stelt voorwaarden die gelden voor het gebruik van de Website. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van de Website. Wij adviseren je dan ook deze voorwaarden goed door te nemen. Het is bovendien aan te raden deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je deze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Dienstverlening

Webshop Heroes biedt op de Website een platform aan waarop Gebruikers en Kennispartners met elkaar in contact kunnen komen, maar biedt met name informatie aan op basis van content door de Kennispartners aangeleverd, waarbij Webshop Heroes hiervan Lessen heeft gemaakt.

Webshop Heroes heeft de inhoud van de Website met groots mogelijke zorg samengesteld. Alle getoonde informatie (waaronder ook de inhoud van de Lessen) is van, door of met de Kennispartners samengesteld. Webshop Heroes kan niet garanderen dat de inhoud volledig juist of volledig is. Het biedt gebruikers een start en informatie. Gebruiker moet altijd meer onderzoek doen of advies inwinnen, voor een volledig advies.
Gebruiker begrijpt dat de Lessen slechts een beknopte vorm van informatiebronnen zijn, waarop op basis van de inhoud geen conclusies kunnen worden getrokken.

Webshop Heroes kan geen garantie bieden dat een Gebruiker na het volgen van de Lessen in staat is om het geleerde in de praktijk te brengen en kan geen garanties bieden omtrent de toekomstig te behalen resultaten.

Gebruiker begrijpt dat eventueel aanbod of aangeboden diensten van Kennispartners op de Website afkomstig is van de genoemde Kennispartners en niet is samengesteld door Webshop Heroes. Webshop Heroes kan derhalve ook niet instaan voor de juistheid van de informatie. Webshop Heroes kan ook niet instaan voor de kwaliteit, veiligheid en integriteit van de Kennispartners en zijn of haar werkzaamheden. Er kan via de Website geen overeenkomst met de kennispartners gesloten worden.

Webshop Heroes draagt geen verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door de Kennispartners en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en dienstverlening door de Kennispartners. Webshop Heroes draagt echter wel zorg dat de Kennispartners en de Lessen van een bepaalde kwaliteit zijn en legt de Kennispartners ook voorwaarden op.

Gebruik

Eventuele tarieven zijn vastgesteld door de Kennispartners en worden getoond exclusief btw. Dit zal echter altijd een indicatie zijn en geen definitief aanbod.

Je verklaart als Gebruiker dat je gerechtigd bent gebruik te maken van de dienstverlening en je verklaart informatie en gegevens naar waarheid te verstrekken.

Gebruiker mag de Website enkel gebruiken voor het doel waarvoor het bestemd is. Gebruiker zal het systeem waarmee contact gezocht kan worden of een overeenkomst gesloten kan worden met de Kennispartners, enkel voor persoonlijk gebruik gebruiken.

Registratie

Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan een Gebruiker zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
Tijdens de registratieprocedure kies je een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee je na registratie kan inloggen op de Website. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

Door registratie is het mogelijk meer Lessen bij te wonen, of speciaal voor geregistreerde Gebruikers Lessen te volgen. Daarnaast kun je bijvoorbeeld in een account bijhouden welke lessen je al gevolgd hebt.

Aansprakelijkheid

Gebruiker begrijpt dat Webshop Heroes slechts beknopte informatie biedt en bepaalde partijen de mogelijkheid biedt hun kennis, kunde en eventueel aanbod te publiceren, en derhalve Webshop Heroes niet aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade.

Webshop Heroes is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die Gebruiker eventueel sluit met een via de Website in contact gekomen Kennispartner.

Webshop Heroes is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat (direct of indirect behoudens opzet op grove schuld) naar aanleiding van de gevolgde Lessen.

Webshop Heroes bevat eventueel links naar websites van derden. Webshop Heroes staat niet in voor de juiste werking van deze links. Webshop Heroes heeft geen zeggenschap over deze websites en aanvaard geen enkele aansprakelijkheid welke ontstaat na gebruik en/of bezoek aan deze websites.

Onderhoud

Webshop Heroes is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken, als dit bijvoorbeeld nodig is voor onderhoud of het aanpassen van de Website. Hierdoor ontstaat echter nooit het recht op schadevergoeding.

Privacy en beveiliging

Webshop Heroes verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Indien je als Gebruiker in contact treedt met een Kennispartner, verstrek je je persoonsgegevens aan die Kennispartner en derhalve niet aan Webshop Heroes. Webshop Heroes heeft geen invloed op hoe Kennispartner met de persoonsgegevens van Gebruikers omgaan en kan niet garanderen dat deze aanbieders op een betrouwbare of veilige manier met de persoonsgegevens van Gebruiker omgaan. Dit geldt ook voor links die op de Website staan vermeldt
Webshop Heroes spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Webshop Heroes legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Je geeft als Gebruiker ook toestemming om jouw contactgegevens (email en naam) door te geven aan de Kennispartner waarvan je de Les hebt gevolgd. Deze Partner kan contact opnemen n.a.v. de gevolgde Les

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen door Webshop Heroes zelf gepubliceerd zijn op de Website liggen bij Webshop Heroes (o.a. design van de Lessen) of bij de samenwerkende derden en/of haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Webshop Heroes, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Klachten en Meldingen

Indien je als Gebruiker een klacht hebt over de dienst van Webshop Heroes, kan je deze klacht indienen via de contactgegevens zoals op de Website en onderaan deze Voorwaarden zijn vermeld. Webshop Heroes zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht reageren per e-mail.

Indien je als Gebruiker een klacht hebt over de dienstverlening van een via Webshop Heroes gevonden Kennispartner, kan je deze klacht indienen via de contactgegevens zoals op de Website en onderaan deze Voorwaarden zijn vermeld. Webshop Heroes zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht reageren per E-mail. Het staat Webshop Heroes echter vrij om wel of geen maatregelen te treffen jegens de adverterende Kennispartner.

Tot slot

Op deze Gebruikersvoorwaarden en de eventuele overeenkomsten tussen Gebruiker en Webshop Heroes is Nederlands recht van toepassing.

Webshop Heroes is ten alle tijde gerechtigd om haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Webshop Heroes kan echter niet garanderen dat door haar zelf geplaatste informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle informatie op de Website en in andere van Webshop Heroes afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Indien een onderdeel van deze Gebruikersvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruikersvoorwaarden niet aan. Webshop Heroes zal in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Mocht je na het lezen van deze Gebruikersvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Webshop Heroes
Fransenstraat 14a
Vlaardingen
Telefoon: 010-234 18 81
Email: hello@webshopheroes.com
Kvk: 24414454
btw: 127393948.B02

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer die niet wordt ondersteund door de Webshop Heroes.